6. stretnutie Európskej asociácie Miest Mieru v Zadare 2012

16.08.2017

1. - 2. jún 2012 - Zadar - Chorvátsko

Riadiaci výbor združenia navrhuje, aby boli aktivity združenia pre rok 2012 organizované v súlade s nasledovnými cieľmi:

 1. Zvýšenie počtu členov združenia
 2. Implementácia aktivít týkajúcich sa zviditeľňovania združenia
 3. Vytvorenie Európskej cesty mieru

1. Zvýšenie počtu členov združenia

Jednou z hlavných priorít v roku 2012 by malo byť rozširovanie združenia o krajiny, ktoré nemajú zástupcov. Preto bude Riadiaci výbor zameriavať svoje úsilie na nasledovné krajiny, nevynímajúc pokračujúce kontakty s ostatnými potenciálnymi členmi:

 • Francúzsko
 • Švédsko
 • Česká republika
 • Estónsko

2. Implementácia aktivít týkajúcich sa zviditeľňovania združenia

Okrem dvoch európskych stretnutí, ktoré sú naplánované v Chorvátsku a Turecku, Riadiaci výbor pripravuje nasledovné aktivity týkajúceho sa zviditeľňovania:

 • Informačný deň o ENPP v Európskom parlamente, pre ktorý už existuje podpora zo strany portugalských a nemeckých poslancov EP
 • Zriadenie Čestnej rady ENPP, ktorá bude združovať osobnosti z veľkého počtu európskych krajín
 • Pokračovanie v mesačnom vydávaní Newslettru ENPP, zlepšenie jeho obsahu a grafického vzhľadu, ako aj zvýšenie jeho distribúcie v niektorých európskych krajinách s možnosťou, aby bol publikovaný v rôznych jazykoch
 • Podpora a participácia na podujatiach a aktivitách organizovaných členmi  v roku 2012 a 2013

3. Vytvorenie Európskej cesty mieru

Vytvorenie Európskej cesty mieru, definované v cieľoch združenia, by malo byť jedným z najdôležitejších úloh, ktorými sa Riadiaci výbor bude zaoberať v roku 2012. Značná časť európskeho stretnutia v meste Zadar bude venovaná diskusii o tomto projekte.

Európska cesta mieru bude pravdepodobne najväčším a najviditeľnejším úspechom združenia a možno sa stane hlavným faktorom budúceho udržania siete, v prípade, že budeme schopní vytvoriť nástroje pre jej implementáciu a pokiaľ každý partner bude pracovať na jej podpore vo svojom meste.

Na stretnutí v Zadare predloží Riadiaci výbor konkrétne návrhy na diskusiu všetkým členom. Riadiaci výbor poskytne členom prvý návrh vopred, aby členov združenia podporil k plodnej diskusii.For the year 2012, the Board of the Association proposes that the activities of the Association must be organized within the following objectives:

 1. To increase the number of members of the Association
 2. To implement actions regarding the visibility of the Network
 3. To create the European Peace Route


1. To increase the number of members of the Association

The growth of the Association, especially in countries where it has no representatives, should continue to be a major task in 2012. Thus, the Board will direct its efforts to the following countries, regardless of continuing contacts with other potential members:

 • France
 • Sweden
 • Czech Republic
 • Estonia


2. To implement actions regarding the visibility of the Network In addition to the two European meetings already scheduled for Croatia and Turkey, the Board provides the following actions regarding the visibility of the Network:

 • Info Day on ENPP in the European Parliament, for which there is already support from some Portuguese and German MEP's.
 • Establishment of the ENPP's Council of Honor integrating personalities from the largest number of European countries.
 • Continuation of the monthly edition of the ENPP's Newsletter, improving its content and graphical appearance and increasing its distribution list in several European countries, with the possibility of being published in several languages.
 • Support and participation in actions and activities undertaken by members of the Network in 2012 or in development in 2013.


3. Creation of the European Peace Route

The creation of the European Peace Route, provide in the objectives of the Association, should be one of the most important tasks that the Board proposes to undertake in 2012, proposing that a significant part of the next European meeting in the city of Zadar, should be intended for the discussion of this subject. 

The European Peace Route may be perhaps the largest and most visible achievement of the network and may even turn out to be the main factor of their future sustainability, if we are able to create the instruments for its implementation and each partner can bring together the necessary support and membership in their places and cities.

In the Meeting of Zadar, scheduled for 1 and 2 June 2012, the Board will submit a concrete proposal for discussion among all the members. In advance, the Board will provide one first draft of this proposal to able all the members of the Network for a rich and conclusive discussion about this subjet.

Fotogaléria