Výročná správa 2010 a 2011

20.08.2017

I. AKTIVITY ZDRUŽENIA

Činnosť Združenia ENPP počas rokov 2010 a 2011 bola ovplyvnená štyrmi hlavnými cieľmi:

 • Vytvorenie Združenia Európske miesta mieru a voľba výkonných orgánov
 • Narastanie počtu členov a krajín zastúpených v združení
 • Zvýšená viditeľnosť a činnosť združenia
 • Získanie prostriedkov predkladaním žiadostí v rámci programov EÚ

1. Vytvorenie Združenia Európske miesta mieru a voľba výkonných orgánov

 • 28. mája 2010 v meste Evora Monte (Portugalsko) bolo oficiálne vytvorené Združenie ENPP 10 zakladajúcimi členmi zo 6 krajín.
 • 16. septembra 2010 sa konalo prvé Valné zhromaždenie Združenia ENPP, spolu so 4. európskym stretnutím Siete Wermsdorf (Nemecko). Prvý výkonný orgán združenia bol zvolený na trojročné obdobie 2011-2014.
 • 14. októbra 2010 bolo združenie zaregistrované na Finančných službách podľa portugalského práva, a tak sa ukončil proces legalizácie.

2. Narastanie počtu členov a krajín zastúpených v združení

 • V roku 2011 sa k združeniu pripojili 2 organizácie - mesto Zadar (Chorvátsko) a organizácia Fundation Cultura de Paz z Madridu (Španielsko).
 • Počas roku 2011 boli uskutočnené mnohé kontakty v rôznych krajinách, ako napr. mesto Olomouc a Mikulov (ČR), Hainburg (Rakúsko), Radvaň nad Dunajom (SR) a Vasvár (Maďarsko). Všetky tieto mestá boli pozvané na 5. stretnutie v meste Trenčín. Ďalšie mestá, ktoré boli kontaktované: Sours, Amiens, Luneville, Crépy en Lannois, Verdun a Dijon (Francúzsko) s podporou francúzskeho veľvyslanca v Lisabone a palestínke židovské spoločenstvo Neve Shalom / Wahat al-Salam (Izrael), mesto Pozeravac (Srbsko), a Združení měst a obcí ČR za podpory českého veľvyslanca v Lisabone.

3. Zvýšená viditeľnosť a činnosť združenia

 • V rokoch 2010 a 2011 sa uskutočnili 3 európske stretnutia: v Evora Monte (Portugalsko) 28. - 29. mája 2010, kde došlo k podpisu ustanovujúcej zmluvy združenia; v meste Wermsdorf (Nemecko) 16. - 17. septembra 2010 spolu s prvým Valným zhromaždením združenia a voľbou výkonných orgánov; v Trenčíne 30. septembra až 1.októbra 2011, kde boli prediskutované nové aktivity siete a predloženie žiadosti na program EÚ "Európske kultúrne cesty".
 • Od októbra 2011 začalo združenie vydávať mesačný newsletter, ktorý je distribuovaný členom, potenciálnym členom, poslancom EP a ďalším osobám v anglickom jazyku.
 • Združenie podporilo prípravy osláv 250. výročia Hubertusburgského mieru (Nemecko) a poslalo listy so žiadosťou o podporu nemeckým poslancom EP, predsedovi vlády Dolného Saska a primátorovi mesta Wermsdorf (podporujúc vydanie oficiálnej poštovej známky pripomínajúcej túto udalosť).
 • 12. októbra 2011 TSK (SR) propagoval ENPP počas workshopu s názvom "Verejné inštitúcie za kultúrne a historické dedičstva a udržateľný rozvoj" v Bruseli.

4. Získanie prostriedkov predkladaním žiadostí v rámci programov EÚ

Od založenia združenia boli v rámci programov EÚ predložené 3 žiadosti:

 • Interreg IV-C (kapitalizácia/aktivovanie)
 • EÚ program Kultúra
 • Program Európskych kultúrnych ciest

Prvé dve žiadosti neboli schválené nakoľko predložené projekty neboli zahrnuté do prioritných cieľov programov EÚ. Tretia žiadosť bolo preložená 7. októbra 2011 s cieľom vytvoriť Európsku cestu mieru, ale doposiaľ nemáme žiadne informácie o súčasnej fáze.

II. PREVÁDZKOVÉ ÚČTY 2010/2011

V dokumentoch priložených k tejto správe sú prezentované prevádzkové účty pre roky 2010 - 2011, ktoré poukazujú na nasledovné aspekty:

 • Prevádzkové účty sa vzťahujú na rok 2010, od 28. mája - deň podpisu ustanovujúcej zmluvy - až po 31. december 2011, pretože výdavky na založenie združenia musia byť podľa portugalského práva zahrnuté do prvého účtovacieho obdobia.
 • Výnosy združenia pochádzali len z členských poplatkov a ročných príspevkov zaplatených členmi združenia.
 • Výdavky združenia sa dotýkajú nákladov na kancelárske potreby (obálky, papiere), zaobstaranie zariadenia (výstava v sídle združenia), preklad Stanov združenia do angličtiny a malé komunikačné výdavky (mail) a iné.
 • Na rok 2012 sa presúva čiastka 287, 14 EUR, ktorá predstavuje zostatok nákladov na kancelárske potreby. Je krytá sumou členských príspevkov za rok 2011, ktoré združenie neobdržalo, čo môžete vidieť v dokumente "Financial Position" z 31. decembra 2011.

I. ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION

The activity of the Association European Network of Places of Peace during the years 2010 and 2011 was highlighted by four main objectives:

 • Constitution of the Association European Network of Places of Peace and the election of its Managing Bodies
 • Growing the number of members and countries represented in the Association.
 • Increased Association and the Network's visibility and activity
 • Obtain funds through the submission of applications to EU programs.

1. Constitution of the Association of European Network of Places of Peace and the election of its Managing Bodies

 • On May 28, 2010, in Évora Monte (Portugal) was formed officially by public deed the Association European Network of Places of Peace with 10 founding members from six European countries.
 • On September 16, 2010, was held the 1st. General Assembly of the Association European Network of Places of Peace, coinciding with the 4th. European Meeting of the Network in Wermsdorf (Germany) and was elected the 1st. Managing Bodies of the Association for the triennium 2011/2014.
 • On 14 October 2010, the Association made its registration on the Financial Services in accordance with Portuguese law, thus ending the process of installing and legalization. 

2. Growing the number of members and countries represented  in Association

 • In 2011, joined the Association more two entities: the City of Zadar(Croatia) and the Fundation Cultura de Paz, Madrid (Spain).
 • Throughout the year 2011 were made many contacts in many countries, among which are: the cities of Olomouc, Mikulov, both in the Czech Republic, Hainburg (Austria), Radvan nad Dunajom (Slovakia) and Vasvár (Hungary), all invited to participate in the 5th. Meeting held in Trencin, the French cities of Sours, Amiens, Luneville, Crépy en Lannois, Verdun and Dijon with the support of the French Ambassador in Lisbon, the Palestinian Jewish community of Neve Shalom / Wahat al-Salam (Israel), the City of Pozeravac (Serbia) and the Union of Municipal Authorities of the Czech Republic, with support from the Ambassador of the Czech Republic in Lisbon.

3. Increased Association and the Network's visibility and activity

 • In the years 2010 and 2011 were held three European Meetings: in Évora Monte (Portugal), on 28 and 29 May 2010 in which was done the public deed of the Association; in Wermsdorf (Germany), on 16 and 17 September 2010, coinciding with the 1st. Annual General Meeting of the Association and election of its 1st. Managing Bodies; in Trencin (Slovakia), on 30 September and 1 October 2011, where were discussed new activities of the Network and the submission of one application to the EU Program European Cultural Routes.
 • From October 2011 the Network began to edit a monthly Newsletter that is distributed in English to the Network members, potential members, MEPs and various personalities.
 • The Association supported the preparations for the Celebration of 250 Years of Peace Hubertusburg (Germany) and sent letters of support to several German MEPs, to the President of the Government of Saxony and to the Mayor of Wermsdorf (supporting the publication of an official stamp of the commemorations). 
 • On 12 October 2011, the Region of Trencin (Slovakia) promoted the European Network of Places of Peace during the workshop "Public Authorities for cultural and historical heritage and suistanable development" in Brussels.

4. Obtain funds through the submission of applications Community programs Since the founding of the Association were presented three applications for EU programs:

 • Interreg IV-C (Capitalization)
 • EU Culture Programme
 • European Cultural Routes Programme

The first two applications were not successful, since were not approved because the projects submitted were not included in the priority objectives of the EU programs. The third application was submitted on 7 October 2011 aiming at the creation of the European Peace Route, but so far this report we haven't any information about the present phase of this process, so we go on to await a final decision.


II. MANAGEMENT ACCOUNTS 2010/2011

In the documentation attached to this report are presents the Management Accounts for the years 2010_2011, which highlight the following aspects:

 • Accounts Management refers to the year 2010, since the 28th of May, the date of the public deed, until the 31st of December 2011, because the costs of the Association Constitution should be included in the 1st. Accounts Management, according to Portuguese law.
 • The revenues of the Association came only from the membership fees and annual dues paid by the members of the Association. 
 • In terms of costs are shown in addition to the aforementioned costs of the Association Constitution, expenditure on purchase of Office Supplies (sheets and envelopes), acquisition of equipment (exhibition in Network's headquarters ), translation of the Statutes of the Association into English and small costs of communications (mail) and others.
 • Moves to pay in the year 2012 the amount of € 287.14 corresponding to the remainder of the costs of office supplies, perfectly covered by the amount of 2011's members fees which have not been received in the Association, as described in the document Financial Position on December 31, 2011.